ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้...
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...
 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพ...
 รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศ...
 เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาตก...
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประม...
 สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป...
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประม...
 สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป...
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คต...
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค...
 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการประมูล...
 ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารประมูลราคาจ้างโคร...
 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประมูลราคาจ้างโคร...
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม.หมู่ 15...
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม.หมู่ 13...
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม.หมู่ 12...
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม.หมู่ 11...
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม.หมู่ 10...
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม.หมู่9...

กิจกรรม
"มหกรรมสุขภาพดี วิถีชุมชน คนผางาม" ปี 2559
กิจกรรม
กีฬาท้องถิ่นเวียงชัยสัมพันธ์ ปี2559
กิจกรรม
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ปี 2559
กิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพการประมงและการเลี้ยงสัตว์
กิจกรรม
โครงการ "ตามรอยพ่อ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง"
กิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558
กิจกรรม
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลผางาม ปี 2558
กิจกรรม
ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะในครัวเรือน
กิจกรรม
ปลูกหญ้าแฝก
กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเวียงชัยสัมพันธ์ ประจำปี 2557
กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2557
กิจกรรม
โครงการมอบเครื่องกันหนาว ประจำปี 2557
กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2556
กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลผางาม ปี 2556
 สินค้าชุมชน OTOP
ภาพประกอบ
กลุ่มสินค้า สายไหม ผ้าเมือง
ภาพประกอบ
ผลิตภัณฑ์ถังขยะยางรถยนต์
ภาพประกอบ
กลุ่มพัฒนาอาชีพแกะสลักจากเศษไม้ บ้านดงมะตตื่น
ภาพประกอบ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545
พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองฯ
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
 พนักงาน อบต.
 พรบ.อบต.พ.ศ.2537
 ข้อสอบครูออนไลน์
 แหล่งรวมข้าราชการ
   ครู/อบต./ก.พ.
 ข้อสอบความรู้รอบตัว
 ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 ตรวจสลากออมสิน
 ตรวจล็อตเตอรี่
 ดิกชั่นนารีออนไลน์
 ผลฟุตบอลทั่วโลก
 ทีวีอินไซต์
 เรียนรู้...กราฟฟิกดีไซน์
 เรียนรู้...การทำบ้านดิน
อ่าน ดูข่าว...Update สมอง
ทีวีช่อง 3 | ทีวีช่อง 5 | ทีวีช่อง 7 | ทีวีช่อง 9 | ทีวีช่อง 11 | ยูบีซีประชาไท | ไทยรัฐ | ผู้จัดการ | เดลินิวส์ | ข่าวสด | สยามดารา | โพสต์ทูเดย์ | มติชน | คมชัดลึก | แนวหน้า | สยามกีฬา | ฐานเศรษฐกิจ | กรุงเทพธุรกิจ | เนชั่นแชนแนล | ผู้จัดการรายเดือน | เนชั่นสุดสัปดาห์ | เทเลคอม เจอร์นัล | Bangkok Post | สยามรัฐ | ประชาชาติธุรกิจ | ไทยโพสต์ | สยามธุรกิจ | มติชนสุดสัปดาห์ | เส้นทางเศรษฐกิจ | กระแสหุ้น | The Nation | BusinessThai | Mission Thailand
 
รับ ออกแบบเว็ไซต์,ทำโบว์ชัวร์,แผ่นพับ,โปสเตอร์,ไวนิล,หนังสือ,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อโฆษณา,ทั่วประเทศ 085-4805595
In both cases, repeated vomiting, diarrhea, and transiently elevated serum creatinine occurred. Dehydration was much more pronounced in the second case. Both patients recovered uneventfully. Saline group (placebo group), Group II was preemptive 1.5 ml 0.75% ropivakain to the tonsil lodge and Group III was preemptive 1mg/kg i.v. Tramadol. Hemodynamic parameters and synchronized Maunuksela pain scores were evaluated in the post anesthetic care unit.RESULTS: There was no difference in age, weight, sex and hemodynamic parameters of children included to the study groups.These nurses represented Latino, Portuguese, Asian, and African-American population groups. Grounded theory methodology was used for data analysis. The findings identified the needs cialis australia and barriers that ethnically diverse nursing students may encounter while completing their nursing education.A brief discussion of the manifestations of limbic lobe discharge as opposed to discharge in neocortical temporal lobe structures is given. The opinion is expressed that, apart from certain characteristic limbic auras, the manifestations of psychomotor epilepsy are those of inactivation of brain stem mechanisms subserving consciousness. A brief discussion of other manifestations of inactivation of brain kamagra oral jelly stem mechanisms subserving various other functions, as seen in other clinical patterns of epileptic discharge, follows.Radioactivity concentrations in Bq kg-1 dry mass in soil samples of 226Ra, 214Pb, 214Bi, 212Pb, 228Ac, 40K and 137Cs range between (5-176), (2-107), (3-65), (2-97), (3-144), (36-1405) and (0.3-41) respectively. In addition, six selected soil samples were analysed to determine plutonium isotopes contents. Radioactivity concentrations in Bq kg-1 dry mass of 238Pu and 239 + 240Pu vary between (0.012-0.013) and (0.24-0.61) respectively.Furthermore, relationship between their serum HMGB1 levels and clinical factors was analyzed.RESULTS: The mean value of serum HMGB1 levels was significantly higher in patients with SAP (5.4 +/- 1.3 ng/mL) than that in healthy volunteers (1.7 +/- 0.3 ng/mL). Serum HMGB1 levels were significantly positively correlated with the Japanese severity score and Glasgow score. Serum HMGB1 levels were significantly positively correlated with lactate dehydrogenase, C-reactive protein, and total bilirubin.Four patients had a class cialis nz II moderate crush injury. All four patients had an area of painful chronic fat necrosis removed. Two of four patients with a class II injury continue to have mild to moderate chronic breast pain. A simple analytical heat flow model for a closed rectangular food package containing fruits or vegetables is proposed for predicting time temperature distribution during transient cooling in a controlled environment cold room. It is based on the assumption kamagra oral jelly of only conductive heat transfer inside a closed food package with effective thermal properties, and convective and radiative heat transfer at the outside of the package. The effective thermal conductivity of the food package is determined by evaluating its effective thermal resistance to heat conduction in the packages.